ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2561

ธ.ค. 28 2561

image

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561)

เทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน