ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562

ม.ค. 11 2562

image

ผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกำหนดระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “การประเมิน Core Team” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปลี่ยนชื่อการประเมิน Core Team เป็น “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) โดยมีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้มีผู้นำชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเมินด้วย นั้น

ในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ หมวด 3 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว หมวดย่อยที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้กำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว และดำเนินการตามแผนฯ พร้อมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ช่องทาง

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงเห็นควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบต่อไป