ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 15 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2562 28 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองคลัง
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 22 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 16 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 15 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 15 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศรักษ์วัฒนธรรมไทย งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 15 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
สรุปผลตามโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปี 2562 08 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 กันยายน 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 กันยายน 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 13 กันยายน 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2562 05 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองคลัง
เทศบาลตำบลบางม่วง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 14 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่งานศูนย์บริการร่วมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2562 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองคลัง
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่งานศูนย์บริการร่วมฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 10 เมษายน 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่งานศูนย์บริการร่วมฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 10 เมษายน 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่งานศูนย์บริการร่วมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 10 เมษายน 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตู้โดยสาร 28 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองคลัง
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 11 มกราคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางม่วง 07 มกราคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เทศบาลตำบลบางม่วง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล 07 มกราคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 01 มกราคม 2562 เขียนโดย สำนักปลัดฯ