ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

คู่มือบริการประชาชน

ที่

ชื่อคู่มือ/กระบวนงาน

หน่ายงาน
ที่รับผิดชอบ

?ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือประชาชน
คลิ๊กด้านล่าง...?

1

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

งานทะเบียน

?

2

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

งานทะเบียน

?

3

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

งานทะเบียน

?

4

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

งานทะเบียน

?

5

การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

งานทะเบียน

?

6

การขอเลขที่บ้าน

งานทะเบียน

?

7

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

งานทะเบียน

?

8

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

งานทะเบียน

?

9

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

งานทะเบียน

?

10

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

งานทะเบียน

?

11

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

งานทะเบียน

?

12

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

งานทะเบียน

?

13

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

งานทะเบียน

?

14

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

งานทะเบียน

?

15

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

งานทะเบียน

?

16

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

งานทะเบียน

?

17

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

งานทะเบียน

?

18

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

งานทะเบียน

?

19

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

งานทะเบียน

?

20

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓

งานทะเบียน

?

21

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

งานทะเบียน

?

22

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

งานทะเบียน

?

23

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

งานทะเบียน

?

24

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

งานทะเบียน

?

25

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

งานทะเบียน

?

26

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

งานทะเบียน

?

27

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

งานทะเบียน

?

28

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

งานทะเบียน

?

29

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

งานทะเบียน

?

30

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

งานทะเบียน

?

31

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

งานทะเบียน

?

32

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปกระเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

งานทะเบียน

?

33

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

งานทะเบียน

?

34

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

งานทะเบียน

?

35

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

งานทะเบียน

?

36

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

งานทะเบียน

?

37

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

งานทะเบียน

?

38

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

งานทะเบียน

?

39

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

งานทะเบียน

?

40

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

งานทะเบียน

?

41

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

งานทะเบียน

?

42

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

งานทะเบียน

?

43

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

งานทะเบียน

?

44

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

งานทะเบียน

?

45

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

งานทะเบียน

?

46

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

งานทะเบียน

?

47

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

งานทะเบียน

?

48

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

งานทะเบียน

?

49

การรับแจ้งการย้ายเข้า

งานทะเบียน

?

50

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

งานทะเบียน

?

51

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

งานทะเบียน

?

52

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

งานทะเบียน

?

53

การรับแจ้งการย้ายออก

งานทะเบียน

?

54

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

งานทะเบียน

?

55

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

งานทะเบียน

?

56

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

งานทะเบียน

?

57

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

สำนักปลัดเทศบาล

?

58

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

?

59

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

สำนักปลัดเทศบาล

?

60

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

สำนักปลัดเทศบาล

?

61

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

?

62

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

?

63

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

สำนักปลัดเทศบาล

?

64

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองคลัง

?

65

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กองคลัง

?

66

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

กองคลัง

?

67

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กองคลัง

?

68

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองคลัง

?

69

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กองคลัง

?

70

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

กองคลัง

?

71

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กองคลัง

?

72

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองคลัง

?

73

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กองคลัง

?

74

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

กองคลัง

?

75

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กองคลัง

?

76

การรับชำระภาษีป้าย

กองคลัง

?

77

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กองคลัง

?

78

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

กองคลัง

?

79

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

กองช่าง

?

80

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

กองช่าง

?

81

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

กองช่าง

?

82

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

กองช่าง

?

83

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

กองช่าง

?

84

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

กองช่าง

?

85

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

กองช่าง

?

86

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

กองช่าง

?

87

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

กองช่าง

?

88

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กองช่าง

?

89

การแจ้งขุดดิน

กองช่าง

?

90

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กองช่าง

?

91

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กองช่าง

?

92

การแจ้งถมดิน

กองช่าง

?

93

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กองช่าง

?

94

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

กองช่าง

?

95

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

กองช่าง

?

96

การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

กองช่าง

?

97

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

98

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

99

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

100

การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

101

การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

102

การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

103

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

104

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

105

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

106

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

107

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

108

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

109

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

110

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

111

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

112

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

113

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

114

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

115

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

116

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

117

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

118

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

119

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

120

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

121

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

122

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?

123

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

?