ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางม่วงได้กำหนดนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น คือ
? นโยบายด้านการพัฒนาเทศบาลและชุมชนให้น่าอยู่ โดยการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลฯ จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดูแลปรับปรุงถนน สะพาน ทางสาธารณะประโยชน์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีมาตรฐาน รวมถึงปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา
? นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ จัดตั้งกลุ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
? นโยบายด้านการจัดสิ่งแวดล้อม โดยดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลฯ
? นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมการศึกษาตามแนวนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาแห่งชาติ พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข ดูแลให้บริการด้านสุขภาพอนามัยทั้งในโรงเรียนและในเขตเทศบาลฯ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ
? นโยบายในการบริหารจัดการ โดยยึดระบบคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามแนวทางท้องถิ่นไทยใสสะอาด พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ การพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง
?"ประชาชนมีคุณภาพชีวิต? เศรษฐกิจมั่นคง? ดำรงวัฒนธรรมไทย? ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง

?? 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพื่อ รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในอนาคต?
???2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ในการมีส่วนร่วมใน การเมือง การปกครอง?????????
?? 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?
???4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น?
???5. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย