เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบางม่วงข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบางม่วง

??ในอดีตตำบลบางม่วง มีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือคลองอ้อมและคลองบางกอกน้อย) จึงเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น หลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ความเป็นปึกแผ่นและความเจริญของชุมชนแถบนี้ตั้งแต่สมัยโบราณอยู่ที่วัดปรางค์หลวง (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาปัตยกรรมองค์พระปรางค์ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

??เมื่อมีการปฏิรูปการบริหารราชการและการปกครองท้องที่ในสมัยรัตนโกสินทร์ บริเวณที่ตั้งชุมชนบางม่วงก็มีฐานะเป็นตำบลบางม่วง ตำบลบางเลน และตำบลเสาธงหินตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ โดยมีคลองอ้อมและคลองบางใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทั้งสาม ต่อมาตรงปากคลองบางใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนนี้เช่นกันได้กลายเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบางแม่นาง (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางใหญ่ในภายหลัง)? จึงทำให้มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่หนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ

??จนกระทั่งในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้ง "สุขาภิบาลบางม่วง" ขึ้นครอบคลุมบริเวณชุมชนบางม่วง (บางใหญ่) ตรงปากคลองบางใหญ่ทั้งสองฝั่งคลองอ้อม เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และแม้ว่าการย้ายที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ไปตั้งในสถานที่ใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จะทำให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนบางม่วง (บางใหญ่เก่า) ซบเซาลง แต่ชุมชนแห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกทิ้งร้างเสียทีเดียว

?? ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล และให้ยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้นเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด เนื่องจากโครงสร้างการปกครองในรูปแบบนี้ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงทำให้สุขาภิบาลบางม่วงได้รับการ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบางม่วง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

ลักษณะที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาล

ตำบลบางม่วง

??เทศบาลตำบลบางม่วง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลหนึ่งในห้าแห่งของอำเภอ?ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลบางม่วง?ปัจจุบันมีความเจริญไปมาก เพราะแต่เดิมจุดนี้คือที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ (เก่า) เป็นบริเวณที่คลองบางใหญ่ คลองอ้อม และคลองบางกอกน้อยมาบรรจบกัน ทำให้เกิดเป็นชุมชนหนาแน่น
??เทศบาลตำบลบางม่วง ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542?
????สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 32/20 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ ? บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี?
????โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลดังนี้
????1. ตำบลบางม่วง ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 (ทั้งหมู่) และหมู่ 12 บางส่วน?
????2. ตำบลบางเลน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 (บางส่วน) และหมู่ที่ 5 (ทั้งหมู่) และหมู่ที่ 11(บางส่วน)?
????3. ตำบลเสาธงหิน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 (บางส่วน) หมู่ 2 (บางส่วน) และหมู่ี่ 3 (บางส่วน)

มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

ทิศ เหนือ ติดต่อ กับ เทศบาลตำบลเสาธง หิน อำเภอบาง ใหญ่ จังหวัด นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวัน ตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


????????????โดยมีระยะ่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 15.5 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ 8.5 กิโลเมตร?
และห่างจากกรุงเทพมหานคร 17 กิโลเมตร

ประชากร
???จำนวน

ประชากรจำนวนประชากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามสถิติทะเบียนราษฎร
? ?- มีจำนวนทั้งสิ้น 5,246 คน
? ?- ชาย 2,604 คน
? ?- หญิง 2,642 คน

? ?จำนวนครัว เรือนในเขตเทศบาล จำนวน 1,808 ครัวเรือน