ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

วันที่ 29 มกราคม 2556
นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมด้วยคณะครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง
เข้ารับรางวัล ?ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค? จาก นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


วันที่ 8 มีนาคม 2555
นายพรเทพ? ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ??
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554


วันที่ 7 มีนาคม 2555
นายพรเทพ? ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ??
จากการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา


วันที่ 13 มกราคม 2555
นายพรเทพ? ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง รางวัลชนะเลิศ??
จากการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2554


วันที่ 28 ตุลาคม 2553
นายพรเทพ? ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง?
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2553


วันที่ 8 กันยายน 2553
นายวรวรรรธน์? ปานเงิน ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง เข้ารับรางวัลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม?
สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จากกระทรวงวัฒนธรรม ในกิจกรรมดังนี้
- ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน?
- ด้านสื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
- ด้านลานวัฒนธรรม
- ด้านคลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น


วันที่ 15 กันยายน 2553 ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
นายพรเทพ? ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับรางวัลชมเชย การประกวดการประดับธงชาติระดับประเทศ


วันที่ 16 กันยายน 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
นายพรเทพ? ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับรางวัลผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553


วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2553 ณ หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3
นายพรเทพ? ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับรางวัลเป็นบุคคลแห่งปี 2553 รางวัล"ระฆังทอง"สาขาผู้นำท้องถิ่นดีเด่น


?