ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559

แผนพัฒนา ปี 2557-2559

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
????????? 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

????????? 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
????????? 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
????????? 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
????????? 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
????????? 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
????????? 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
????????? 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด โป๊ะ ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม
????????? 3. พัฒนาระบบจราจร
????????? 4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ
????????? 5. พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา
????????? 6. พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งพื้นที่สาธารณะให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
????????? 7. ป้องกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
????????? 8. พัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และนันทนาการ
????????? 9. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
????????? 10. ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
????????? 11. ป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
????????? 12. ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
????????? 13. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
????????? 14. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
????????? 15. ส่งเสริม และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
????????? 16. ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
????????? 17. บำรุงรักษา และบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
????????? 18. พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลพิษต่าง ๆ
????????? 19. ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
????????? 20. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมือง การบริหาร และส่งเสริมการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย
????????? 21. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ ราชการ
????????? 22. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
????????? 23. ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
????????? 24. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
????????? 25. ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
????????? 26. บริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
*หมายเหตุ??สามารถขอข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ในวันและเวลาราชการ หรือ?ดาวน์โหลดแผนพัฒนาสามปี คลิกที่นี่ >>