ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้มาติดตามหัวข้อใหม่เรื่องสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กันครับ
???? เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันว่า ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ทั้งในทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง แต่เดิมนั้นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศไทยเรานั้นมีอยู่อย่างจำกัด ระบบราชการถือว่าการดำเนินงานส่วนราชการ การจัดการต่างๆ เป็นกิจการภายในของราชการ ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหรือให้เหตุผลแก่บุคคลใดๆ นอกระบบราชการ การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ ซึ่งมักถือการปกปิดเป็นหลัก
และการเปิดเผยเป็นกรณียกเว้น นอกจากนี้ระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารก็จะไม่มีระบบชัดเจน ด้อยประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความขัดข้องเป็นอุปสรรคในการที่ประชาชนจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นอย่างยิ่ง
??? ในปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540
?
มาศึกษาดูกันครับว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีข้อดีอย่างไรบ้าง?
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯนี้ เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของ??? สาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและมีส่วนร่วมทางการเมือง มีส่วนร่วมรับรู้ในการดำเนินงานของราชการตลอดจนเพื่อคุ้มครองประโยชน์ได้เสียของเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของระบบราชการ ที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดแบบเดิมๆ
??? โดยจะปกปิดข้อมูลเป็นหลักและเปิดเผยเป็นกรณียกเว้นเช่นเดิมไม่ได้ เป็นการนำไปสู่ระบบความคิดใหม่ ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง และมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
การจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น มีแนวคิดพื้นฐานที่มาว่า ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในสังคม เศรษกิจและการเมือง ข้อมูลข่าวสารมีทั้งคุณและโทษ อาจนำมาซึ่งอำนาจ และขณะเดียวกันก็นำมาใช้ควบคุมการใช้อำนาจได้?
ในทางการเมืองนั้น การบริหารราชการแผ่นดิน และการใช้อำนาจสาธารณะทั้งปวงล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความรู้สึก หรือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารทั้งสิ้น ข้อมูลข่าวสารจึงนับเป็นทรัพยากรหรือปัจจัยสำคัญในการใช้อำนาจตัดสินใจทางการเมือง?
ในทางเศรษฐศาสตร์ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ได้กลายเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญประการที่ 4
เคียงข้างปัจจัยการผลิตหลัก 3 ประการคือ ที่ดิน แรงงาน และทุน และนับวันข้อมูลข่าวสารก็มีความสำคัญทางเศรษกิจมากขึ้นทุกที การบิดเบือนหรือทำลายแหล่งหรือระบบข้อมูลข่าวสารอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลได้อย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลับกันการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ และการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารก็ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างสำคัญด้วย
ในปัจจุบันองค์กรให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาในบางประเทศได้จัดขั้นตอนพัฒนาการทางการเมือง โดยแบ่งออกเป็น 7 ขั้นด้วยกันคือ?
1) สามารถก่อตั้งอำนาจปกครองและจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2) สามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และธำรงรักษาเอกราชไว้ได้
3) มีการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของเอกชนได้มั่นคง
4) มีการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของหมู่คณะและของสังคมทั่วถึง
5) มีหลักประกันเสรีภาพในการรับรู้และการแสดงความคิดเห็น
6) มีหลักประกันสิทธิการมีส่วนร่วมในการปกครอง
7) องค์กรของรัฐผูกพันตนตามกฎหมายอย่างจริงจัง
จะเห็นได้ว่าการประกันสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นเครื่องบ่งชี้พัฒนาการทางการเมือง และเป็นเงื่อนไขของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่สำคัญยิ่ง โดยเชื่อกันว่าการปรับตัวด้านข้อมูลข่าวสาร ย่อมเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา

อ่านเพิ่มเติมคลิกเพื่ออ่านด้านล่างนี้ >>
* สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* ทำความรู้จักกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540