ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

คู่มือประชาชน-การชำระภาษี

คู่มือประชาชน-การชำระภาษี

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่ให้เช่า ที่ให้อาศัย ที่เก็บสินค้า ที่ประกอบการค้า การอุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อ แม่ หรือผู็อื่นอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อื่นๆ

การชำระภาษี เจ้าของโรงเรือนต้องเสียภาษีเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ต้องรีบชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่

ข้อกำหนด หากชำระเงินค่าภาษีเกิน 30 วัน จะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตรา หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนด หากแจ้งรายการเท็จให้ถ้อยคำมีความผิดทั้งปรับและจำ ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)


?

การชำระภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน จากผู้ครอบครองหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ต่างๆ

การชำระภาษี กำหนดการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ตามราคาปานกลางที่ดินทุกปี ต่อครั้ง ผู้ถือสิทธิ์จะต้องนำเอกสารสิทธิ์ฯ ไปแสดงรายกการต่อเจ้าหน้าที่ภายในเดือนมกราคม ของปีแรก ต้องรีบชำระเงินค่าภาษีให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยกรณีใดๆ ต้องยื่นแบบปลี่ยนแปลงให้เจ้าหน้าที่ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนด หากไม่ยื่นแบบภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 บาท หากไม่ชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 บาท ต่อเดือน หากจงใจแจ้งข้อความเท็จ ไม่แจ้งจำนวนที่ดิน มีความผิดทั้งปรับและจำ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508


?

การชำระภาษีป้าย

ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายทุกชนิด ป้าย หมายถึงป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนและแกะสลักจารึกหรือให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีอื่น

การชำระภาษี
ผู้ใดมีป้ายจะต้องชำระภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมชำระเงินค่าภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี ผู้ใดมีป้ายหลังเดือนมีนาคม หรือเลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้ายหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนด
หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 บาท หากจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายมีความผิดปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากจงใจแจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีมีโทษ ทั้งปรับทั้งจำ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510


?