ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

เทศบาลบางม่วง เมืองน่าอยู่

แพขายของ ขายอาหารริมน้ำ เทศบาลตำบลบางม่วง

? ? ?นอกเหนือจากภารกิจทั่วไปแล้ว ท่านนายกฯ พรเทพ ประดับพลอย ยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลต้องการให้เกิดสิ่งดีๆที่ บางม่วง ซึ่งสิ่งที่นายกเทศมนตรีต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ?ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าต้องการจะฟื้นฟูและรักษาไว้ซึ่ง วิถีชีวิตแบบเดิมซึ่งมีการค้าขายกันทางเรือ และเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของชาวสวนที่นำสินค้าเกษตรมาขาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการ ท่องเที่ยวสองฝั่งคลองให้ดูคึกคัก ให้กลับมามีบรรยากาศของตลาดน้ำแบบเดิมอีกครั้ง และสิ่งสำคัญก็คือเป็นการปลูกฝังให้ทั้งคน รุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ เห็นคุณค่าของแม่น้ำลำคลองให้น่าอยู่ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติที่มีความสวยงามให้แก่ลูกหลาน ต่อไป

เจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี

?

? ? ?อีกโครงการหนึ่งก็คือ การจัดสร้างสวนสาธารณะซึ่งจะมีการจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี?ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบางม่วงและผู้ที่มาสักการะ ด้วยเหตุผลที่ว่าสังคมไทยในปัจจุบันนี้ มีความเจริญทางด้านวัตถุมาก แต่ทางด้านจิตใจของคนในสังคมกลับเสื่อมลง ท่านนายกฯ พรเทพ ประดับพลอย จึงต้องการให้ ชาวบางม่วงและประชาชนทั่วไปได้มีสิ่งช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทำความดี จึงมีโยบายในการจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมไว้ที่สวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางม่วง

?

? ? ?ส่วนสิ่งสุดท้ายที่ท่านนายกฯ พรเทพ ประดับพลอย ต้องการให้มีขึ้นก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ?เพราะท่านถือว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การที่ประเทศชาติจะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น ประชาชนในชาติจะต้องมีการศึกษาที่ดีเสียก่อน ทังนี้ผู้บริหารจึงมีนโยบายในการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์การเรียนการสอนเด็กในเขตเทศบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางการศึกษาให้กับเด็ก เพื่อจะได้ก้าวไปสู่การศึกษาในขั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางม่วงได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้เปิดการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างดี