ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี สอบถามเส้นทางการเดินทาง โทรติดต่อ 02-924-9480-3


?สวนสาธารณะเปรียบเสมือนปอดของชุมชน?

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดสร้างโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลบางม่วงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวนสาธารณะแห่งนี้จึงได้รับการออกแบบจัดสร้างเป็นอย่างดี โดยมีพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชุมชนชาวเทศบาลตำบลบางม่วง ภายในสวนสาธารณะฯ ยังได้มีการจัดสร้าง?พระโพธิสัตว์กวนอิม? ที่แกะสลักจากหินทรายขาว มีความสูง ๙.๙๙ เมตร ที่ถือได้ว่าเป็น ?องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่มีความสูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี?